Do 29. Finału WOŚP pozostało
111 dni
Zasady

Regulamin 14. Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą"

 

Regulamin – 14. Bieg WOŚP „Policz się z cukrzycą”


I ORGANIZATOR

 1. Organizatorem 14. Biegu WOŚP „Policz się z cukrzycą” (zwanym dalej „14. Biegiem WOŚP” lub „biegiem”) jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie, ul. Dominikańska 19C (kod pocztowy: 02-738 Warszawa), wpisana do rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji i Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000030897, NIP 521-30-03-700, REGON 010168068.
 2. Partnerem produkcyjnym 14. Biegu WOŚP jest SE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 31a lok. 28 w Nowej Iwicznej (kod pocztowy: 05-515 Nowa Iwiczna), wpisana do rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360863, NIP 951-23-17-199, REGON 142480180. 


II CEL

 1. Propagowanie autorskiej akcji Fundacji WOŚP „Policz się z cukrzycą” oraz Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 
 2. Popularyzacja wiedzy na temat cukrzycy. 
 3. Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. 
 4. Zbiórka pieniędzy na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży w ramach Programu Leczenia Osobistymi Pompami Insulinowymi Kobiet Ciężarnych z Cukrzycą. 


III TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się w dniu 11 stycznia 2020 r. ulicami Warszawy. 
 2. Oficjalne otwarcie 14. Biegu WOŚP odbędzie się o godz. 11.45, a zakończenie biegu odbędzie się o godz. 13.00. 
 3. Start i meta biegu będą zlokalizowane na Placu Teatralnym. 
 4. Szczegółowa trasa biegu znajduje się na stronie internetowej https://www.wosp.org.pl/final/bieg. 
 5. Długość trasy: ok. 5 km. 
 6. Trasa będzie oznaczona taśmami oraz zabezpieczona przez wolontariuszy Pokojowego Patrolu i Medycznego Patrolu - wolontariuszy Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca startu, mety oraz godziny 14. Biegu WOŚP. 


IV ZASADY UCZESTNICTWA

 1. W 14. Biegu WOŚP mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, niezależnie od wieku. 
 2. Każdy uczestnik 14. Biegu WOŚP musi zostać zweryfikowany w Biurze zawodów. 
 3. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie:

  - własnoręczne podpisanie zaświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu albo
  - dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu.

  Jedno ze wskazanych w zdaniu poprzedzającym zaświadczeń powinno zostać złożone przy okazji odbioru przez uczestnika pakietu startowego w miejscu i w terminach określonych w pkt VI. W przypadku osób niepełnoletnich, zaświadczenie, które nie jest zaświadczeniem lekarskim, powinno być podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego uczestnika. Wzory zaświadczeń są do pobrania na stronie internetowej http://www.bieg.wosp.org.pl 

 4. Wszyscy uczestnicy 14. Biegu WOŚP są zobowiązani do stosowania się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych oraz obsługi z ramienia Organizatora. 
 5. Decyzje obsługi medycznej co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne. 


V ZGŁOSZENIA I OPŁATY

 1. Zgłoszenia do 14. Biegu WOŚP będą przyjmowane przez Partnera produkcyjnego poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej http://SlotMarket.pl. 
 2. Zgłoszenia on-line będą przyjmowane do dnia 3 stycznia 2020 r. Po tym terminie, jeżeli limit miejsc nie zostanie wyczerpany, dodatkowe zgłoszenia będą przyjmowane w godzinach pracy Biura zawodów w sobotę 11 stycznia 2020 r. 
 3. Za poprawne i kompletne zgłoszenie uważa się łączne dopełnienie wszystkich poniższych czynności: 
  1. prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszeniowego na http://SlotMarket.pl; 
  2. uregulowanie opłaty zasilającej w całości cel biegu od razu przy rejestracji, za pośrednictwem systemu transakcyjnego SlotMarket; 
  3. złożenie podpisanego oświadczenia o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w Biegu lub analogicznego zaświadczenia lekarskiego w Biurze zawodów, zgodnie z procedurą opisaną w pkt IV.3. 
 4. Limit uczestników w 14. Biegu WOŚP wynosi 5000 osób. Organizator zastrzega sobie prawo wcześniejszego zamknięcia zapisów w przypadku wypełnienia się limitu zgłoszeń. 
 5. Opłata wynosi minimum 40 PLN i jest w całości przeznaczona na zakup pomp insulinowych dla kobiet w ciąży. 
 6. Partner produkcyjny Biegu nie wystawia faktury VAT. 
 7. Dowodem skutecznej rejestracji jest e-mail z potwierdzeniem rejestracji z adresu [email protected] oraz informacja o zgłoszeniu w historii zgłoszeń, na koncie użytkownika http://SlotMarket.pl. 
 8. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika. 
 9. Każdy zarejestrowany uczestnik biegu darmowo otrzymuje:

   1. numer startowy wraz z czterema agrafkami;
   2. pamiątkową koszulkę 14. Biegu WOŚP;
   3. medal na mecie;
   4. upominki od sponsorów i partnerów Biegu;

  UWAGA! Koszulki wydawane są w Biurze zawodów w miarę dostępności rozmiarów. Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji rozmiaru koszulki.

 10. Przedmioty określone w pkt. V.9.1. i V.9.2. składają się na pakiet startowy, którego posiadanie jest warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w Biegu.

 

VI BIURO ZAWODÓW

 

 1. Odbiór pakietów startowych:

  Sklep Biegacza Warszawa Powiśle, ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 45A:

  7 stycznia 2020 (wtorek) w godzinach 11:00-20:00 
  8 stycznia 2020 (środa) w godzinach 11:00-20:00 
  9 stycznia 2020 (czwartek) w godzinach 11:00-20:00 
  10 stycznia 2020 (piątek) w godzinach 11:00-20:00 
   
  Biuro zawodów Szkoła Podstawowa 75 przy ul. Niecałej 14: 

  11 stycznia 2020 (sobota) w godzinach 09:00-11:00 

 2. Podczas odbioru pakietu zawodnicy muszą posiadać aktualny dokument ze zdjęciem celem weryfikacji danych osobowych. 


VII OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe uczestników 14. Biegu WOŚP będą przetwarzane w celach przeprowadzenia 14. Biegu WOŚP. 
 2. Administratorem danych osobowych jest Partner produkcyjny - SE Group Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Iwicznej przy ul. Zimowej 31a, lok. 28 (kod pocztowy: 05-515 Nowa Iwiczna). 
 3. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane i przetwarzane zgodnie z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego i prawa miejscowego, zgodnie z art.6 ust.1 lit.c i e oraz art. 9 ust.2 lit.g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane RODO) [Dz. Urz. UE z dnia 5 maja 2016 r. L 119/1] w szczególności w postaci umieszczenia danych w wewnętrznym systemie zapisów; przygotowania i wydrukowania numerów startowych; przygotowania i wydania pakietów startowych oraz przygotowania list startowych; udzielenia informacji oraz weryfikacji poprawności zapisów na bieg w Biurze Zawodów.
 4. Przetwarzanie danych, o których mowa w ustępie 1 niniejszego paragrafu w związku z udziałem w 14. Biegu WOŚP obejmuje także publikację imienia, nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.
 5. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 6. Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w 14. Biegu WOŚP. Przez przekazanie do organizatora prawidłowo wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego uczestnik wyraża zgodę i zezwala na wykorzystanie podanych przez niego danych osobowych na potrzeby przesłania do uczestnika informacji dotyczących 14. Biegu WOŚP, a także na wewnętrzne potrzeby administracyjne i analityczne. Uczestnikowi przysługuje prawo do wycofania takiej zgody i może to zrobić w dowolnym momencie kierując korespondencję na adres Partnera produkcyjnego.
 7. Wszystkie informacje dotyczące uczestników uzyskane przez Partnera produkcyjnego i zawarte w formularzu startowym zostaną zapisane w sposób elektroniczny. Partner produkcyjny nie będzie ujawniał tych informacji żadnym osobom trzecim.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia z każdym z uczestników wywiadu, robienia mu zdjęć i filmowania na potrzeby reklamowe, promocyjne, wykorzystania w Internecie lub w transmisjach radiowo-telewizyjnych oraz na inne potrzeby komercyjne.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania na całym świecie wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-Rom, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora. 


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszystkich uczestników 14. Biegu WOŚP obowiązuje niniejszy regulamin.
 2. Na miejsce Biegu zabrania się wnoszenia środków odurzających, nielegalnych substancji, środków podnoszących wydolność fizyczną oraz środków alkoholowych jakiegokolwiek rodzaju. Uczestnikom zabrania się zażywania takich środków i substancji zarówno przed jak i podczas biegu pod warunkiem wykluczenia z niego. W wypadku stwierdzenia, że uczestnik narusza powyższy zakaz, organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia go do udziału w biegu lub wykluczenia go w jego trakcie.
 3. Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.
 4. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie biegu.
 5. Organizator zapewnia przebieralnie bez natrysków oraz depozyt w pobliżu startu / mety biegu.
 6. Depozyt będzie pilnowany, jednak uprasza się o niepozostawianie dokumentów oraz rzeczy wartościowych, takich jak: telefon, portfel, klucze itp. gdyż za ich pozostawienie organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 7. Rzeczy pozostawione w depozycie wydawane będą na podstawie numeru startowego. W przypadku zgubienia przez uczestnika numeru startowego, organizator jest zwolniony z odpowiedzialności za odebranie rzeczy przez inną osobę, a wydanie zdeponowanych rzeczy odbywać się będzie za pomocą ich szczegółowego opisu przy okazaniu dokumentu tożsamości.
 8. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki oraz zgubione w trakcie imprezy.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania imprezy bez podawania przyczyn. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
 10. W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator. 

Do pobrania:

Regulamin 14. Biegu WOŚP "Policz się z cukrzycą"

Oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu

Upoważnienie do obioru pakietu startowego

Aktualności
2020-09-21 12:42:08

Rondo im. WOŚP w Gorzowie Wielkopolskim oficjalnie otwarte

W piątek 18 września otwarto oficjalne rondo im. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Gorzowie Wielkopolskim. Stało się tak dzięki inicjatywie części radnych, którzy w kwietniu tego roku przegłosowali uchwałę w tej sprawie.

Zobacz też