Kontakt
Numer konta:    58124011121111001009449739


FUNDACJA WOŚP
ROZLICZENIA FINANSOWE


 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy buduje swoje fundusze głównie w oparciu o zbiórkę publiczną, którą od początku istnienia Fundacji, czyli od 1993 roku prowadzi pod nazwą "Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", a także o inne darowizny celowe.

 

I.  ROZLICZENIA FINAŁÓW WOŚP

 

Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze sposobu wykorzystywania środków zebranych w corocznych Finałach WOŚP. Innym słowem – przedstawiamy tu kompletne rozliczenia pieniędzy przekazywanych nam co roku do skarbonek wolontariuszy czy w innych formach wsparcia Finału.

 

Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości  przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych  poniżej sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki. Każdą zbiórkę musimy rozliczyć w Ministerstwie najpóźniej do końca czerwca następnego roku. Nierozliczenie się skutkuje nieotrzymaniem zgody na kolejną zbiórkę.

 

Ostateczną sumę zebranych w każdym Finale środków, potwierdzoną wyciągiem bankowym, podajemy do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa Administracji (wcześniej do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji) składamy sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz poniesionych na jej zorganizowanie kosztów.

 

W kolejnym etapie weryfikowane są prośby przesłane przez szpitale z całej Polski pod kątem tematu Finału, wysyłane są ankiety do szpitali w zakresie szczegółowego zbadania potrzeb i zasadności próśb, odbywają się konsultacje z ekspertami medycznymi. Proces ten trwać może od kilku tygodni do kilku miesięcy – w zależności od ilości potrzebnych urządzeń. 

 

Po dokonaniu analizy potrzeb i przygotowaniu wykazu szpitali które mają otrzymać wsparcie WOŚP, odbywają się Konkursy Ofert, podczas których Fundacja wybiera spośród złożonych ofert najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną oraz dokonuje jej zakupu. Po zakończeniu każdego Konkursu Ofert składamy do Ministerstwa sprawozdanie z jego wyników. Po rozliczeniu i zapłaceniu wszystkich kontraktów wynikających z konkursów ofert składamy w Ministerstwie  całościowe sprawozdanie za dany Finał, które zawiera informacje o: ilości, rodzaju, wartości i miejscu przekazania zakupionego sprzętu, oraz o wszelkich innych działaniach finansowanych ze środków zebranych w Finale. Poniżej prezentujemy te właśnie sprawozdania.

 

Cykl rozliczenia danego Finału trwa ok 1,5 roku, gdyż tyle czasu potrzeba na rozpoznanie potrzeb szpitali, dokonanie zakupu sprzętu, podpisanie i realizację kontraktów, dostarczenie sprzętu do szpitali i przeszkolenie kadry medycznej w zakresie jego użytkowania. Całkowite rozliczenie zebranych środków zebranych podczas Finału możliwe jest więc dopiero w czerwcu następnego roku. 

Sprawozdania ze sposobu wydatkowania zebranych w efekcie Finałów WOŚP środków:
 XVI finałXVII finałXVIII FinałXIX Finał, XX Finał , XXI Finał 
 

 
 Wstępne rozliczenie 23. Finału WOŚP 
Częściowe sprawozdanie z rozdysponowania zbiórki 23. Finału

(urzędowe rozliczenie nie uwzględnia środków zarezerwowanych na realizację kontaktów wynegocjowanych w 2015 roku, które są finalizowane w 2016 roku)
 Zobaczcie raport podsumowujący wynik 22. Finału WOŚP 


Szczegółowe rozliczenie wydatków 22. Finału WOŚP można znaleźć na stronie: www.nacoidamojepieniadze.wosp.org.pl 


II. ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDACJI (BILANSE)
 
Poniżej prezentujemy roczne sprawozdania finansowe Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okresy roczne i dlatego może różnić się od rozliczenia dotyczącego konkretnego Finału. Sprawozdania finansowe sporządzane są w oparciu o przepisy podatkowe dotyczące działalności fundacji i ustawę o rachunkowości, dlatego w tych sprawozdaniach możemy zawierać tylko takie informacje, które dotyczą działań zrealizowanych w danym 12-miesięcznym okresie. Oznacza to, że pojedynczy bilans roczny nie musi całościowo pokrywać się z półtorarocznym cyklem realizacji celów Finału WOŚP.
 
Nasze Sprawozdanie Finansowe co roku poddajemy badaniu firmy audytorskiej, a następnie wysyłamy do:
·         Ministerstwa Zdrowia
·       Internetowej Bazy Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pełnej jawności naszych działań
·         właściwego Urzędu Skarbowego,
a także prezentujemy na niniejszej stronie internetowej.
 
Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej (Finał WOŚP) w całości  przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych w części I sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków.
 
Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku a także z odsetek od lokat bankowych.

Na koszty działalności administracyjnej składają się: koszty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych osób zatrudnionych w biurze Fundacji, koszty utrzymania biura i środków transportu, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, prawne, kurierskie i przewozowe, materiałów biurowych, zużycie energii, czynsze, podatki i opłaty, ubezpieczenia itp. Koszty administrowania biura staramy się utrzymywać na jak najniższym poziomie.
 
Koszty organizacji Przystanku Woodstock i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału,  ale z darowizn celowych oraz wpłat sponsorów, o których Fundacja każdorazowo zabiega.
 
Fundacja dziękuje wszystkim darczyńcom i sponsorom  wspierającym nasze działania!

Sprawozdania finansowe za poszczególne lata:
 2008200920102011, 2012, 2013, 2014

 

 

III.  SPRAWOZDANIA ZBIÓREK WOODSTOCKOWYCH 
 
Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar zebranych podczas "zbiórki na organizację Festiwalu Przystanek Woodstock" - 2015 rok  
 

Sponsorzy 24. Finału WOŚP