Pomoc indywidualna

Dofinansowanie urządzeń do rehabilitacji domowej

 

 

Głównym celem działań Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy jest zakup sprzętu medycznego dla polskich szpitali. Pomoc indywidualna to rocznie kilkadziesiąt wybranych przez Zarząd Fundacji próśb o pomoc w rehabilitacji małych dzieci. W związku z dużą ilością próśb, które docierają do nas, Zarząd Fundacji został zmuszony do wprowadzenia kryteriów przyznawania pomocy. Dodatkowo środki finansowe Fundacji pochodzą z ogólnopolskiej zbiórki publicznej rozliczanej bardzo szczegółowo przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, i ani złotówka nie może być wydana na inny cel niż określony podczas zbiórki/finału WOŚP, dlatego nigdy nie przekazujemy pieniędzy, nie finansujemy rehabilitacji, nie płacimy za operacje i  nie udzielamy pomocy osobom dorosłym – tylko dzieciom. W ramach naszej pomocy dofinansowujemy zakup urządzeń potrzebnych dzieciom w rehabilitacji domowej. Fundacja może zakupić jednej osobie sprzęt rehabilitacyjny raz na trzy lata. 

 

W celu starania się o sprzęt do domowej rehabilitacji dla dziecka proszę przesłać:

1. listowną prośbę na adres biura Fundacji (Dominikańska 19C, 02-738 Warszawa)
2. numery telefonów, pod którymi możemy skontaktować się z Państwem.
3. podpisane oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych (znajdziecie je na dole strony)
4. faktura proforma na wybrany sprzęt rehabilitacyjny z podaniem adresu mailowego Sprzedającego
5. informacje o dofinansowaniach wybranego sprzętu z innych źródeł (PCPR, NFZ, inne Fundacje)
6.  orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
7.  zaświadczenie lekarskie o konieczności stosowania danego sprzętu
8. informacje o dochodach rodziny (np. PIT-37, zaświadczenie o zarobkach z zakładu pracy, informacje z opieki społecznej, informacje o wysokości alimentów)

 
W ramach pomocy indywidualnej Fundacja udziela dofinansowania do zakupu wyrobu medycznego lub sprzętu rehabilitacyjnego dla dziecka na następujących zasadach:

1.       W przypadku, gdy cena wyrobu medycznego lub sprzętu do rehabilitacji jest niższa niż kwota 5 000 zł. lub jej równa – pomoc Fundacji wynosi do 85% jego wartości.

2.       W przypadku, gdy cena wyrobu medycznego lub sprzętu do rehabilitacji przekracza kwotę 5 000 zł. – pomoc Fundacji wynosi do 5 000 zł.

3.         Każdy przypadek zgłoszonej prośby o dofinansowanie pomocy dziecku rozpatrywany jest przez Zarząd Fundacji indywidualnie, oznacz to, że w indywidualnych przypadkach Zarząd może odstąpić w decyzji od zasad określonych w pkt 1 i 2.

 

Fundacja nie będzie rozpatrywać próśb przesłanych droga elektroniczną.
Fundacja nie może rozpatrywać próśb niezawierających podpisanego oświadczenia o możliwości przetwarzania danych osobowych.
 
 
Z powodu dużej ilości przesyłanych próśb o pomoc indywidualną - średni czas oczekiwania na odpowiedź wynosi 3 miesiące. Oświadczenie o możliwości przetwarzania danych osobowych:

 

 

Fundacja WOŚP zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 19c w Warszawie 02-738; tel.: 22 852 32 14,
 • w przypadku dodatkowych pytań dotyczących ochrony danych osobowych w Fundacji WOŚP prosimy pisać na adres mailowy [email protected], lub powyższy adres pocztowy;
 • Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody (Art. 6 ust 1 pkt. a RODO), w celu koordynacji działań związanych z obsługą indywidualnych próśb o pomoc kierowanych do fundacji i na podstawie działań niezbędnych do ochrony żywotnych interesów dziecka znajdującego się pod Twoją opieką (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO), natomiast po zrealizowaniu prośby do spełnienia prawnie usprawiedliwionych celów wynikających z przepisów prawa (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami. Nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach.
 • Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
 • Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas:
  1. Jeśli prośba została rozpatrzona negatywnie – najpóźniej do kwietnia kolejnego roku kiedy prośba została nadesłana.
  2. Jeśli prośba została rozpatrzona pozytywnie – przez okres 3 lat, licząc od końca roku kiedy prośba została rozpatrzona, ze względu na przepisy prawa podatkowego.
 • posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych, oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie chyba, że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, jak np. w przypadku punktu 6b;
 • masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 • podanie przez Ciebie wymaganych przez nas danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia przez nas Twojej prośby o pomoc indywidualną, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie tej prośby;
 • Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania.

Czy zgadzasz się na przetwarzanie danych osobowych Twoich i Tojego dziecka, w tym również danych o stanie zdrowia zgromadzonych w ramach procesu rozpatrywania próśb w wyżej wymienionych celach?

TAK                                                        NIE

 

……………………………...........................................                  ……………………………..

Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego                                   numer telefonu


_______________________                                                ____________________

Data                                                                                                    podpis rodzica

Pobierz oświadczenie

 
 
 


 
Aktualności
2018-06-19 10:40:26

Zaraz Będzie Czysto na Festiwalu Pol'and'Rock

Już niedługo spotkamy się na Najpiękniejszym Festiwalu Świata. Bacznie śledzimy najnowsze rozwiązania i co roku wprowadzamy „zielone” nowości, aby Festiwal stał się imprezą ekologiczną. Dlatego - Zaraz Będzie Czysto!