Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Rozliczenia finansowe

Rozliczenia Finałów i roczne sprawozdania finansowe Fundacji

 

 

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy buduje swoje fundusze głównie w oparciu o zbiórkę publiczną, którą od początku istnienia Fundacji, czyli od 1993 roku prowadzi pod nazwą "Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy", a także o inne darowizny celowe.

 

I.  ROZLICZENIA FINAŁÓW WOŚP

 

Poniżej przedstawiamy sprawozdania ze sposobu wykorzystywania środków zebranych w corocznych Finałach WOŚP. Innym słowem – przedstawiamy tu kompletne rozliczenia pieniędzy przekazywanych nam co roku do skarbonek wolontariuszy czy w innych formach wsparcia Finału.

 

Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej w całości  przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych  poniżej sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków. Zgodnie z zapisami w ustawie o zbiórkach publicznych środki zebrane w ramach ogłoszonej zbiórki pt. Finał WOŚP w całości muszą być przeznaczone na cele zbiórki.

 

Ostateczną sumę zebranych w każdym Finale środków, potwierdzoną wyciągiem bankowym, podajemy do publicznej wiadomości tradycyjnie 8 marca. W tym samym terminie do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (wcześniej do Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji) składamy sprawozdanie dotyczące ilości środków zebranych w ogólnopolskiej zbiórce publicznej oraz poniesionych na jej zorganizowanie kosztów.

 

W kolejnym etapie weryfikowane są prośby przesłane przez szpitale z całej Polski pod kątem tematu Finału, wysyłane są ankiety do szpitali w zakresie szczegółowego zbadania potrzeb i zasadności próśb, odbywają się konsultacje z ekspertami medycznymi. Proces ten trwać może od kilku tygodni do kilku miesięcy – w zależności od ilości potrzebnych urządzeń. 

 

Po dokonaniu analizy potrzeb i przygotowaniu wykazu sprzętu, który będziemy przekazywać do poszczególnych jednostek, odbywają się Konkursy Ofert, podczas których Fundacja wybiera spośród złożonych ofert najlepszy sprzęt i aparaturę medyczną, oraz dokonuje jej zakupu. Następnie przystępujemy do podpisywania i realizacji kontraktów. Na realizację kontraktów składa się: wyprodukowanie sprzętu, rozwiezienie do obdarowanych szpitali, zainstalowanie i przeszkolenie personelu.   Po zrealizowaniu kontraktów, po zakończeniu roku obrotowego składamy w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji  sprawozdanie za dotychczas rozdysponowane środki. Sprawozdanie to zawiera informacje o wysokości wydanych środków, z podziałem na temat Finału i programy prowadzone przez Fundację. Poniżej prezentujemy te właśnie sprawozdania.

  


Sprawozdania ze sposobu wydatkowania zebranych w efekcie Finałów WOŚP środków:
 XVI finałXVII finałXVIII FinałXIX Finał, XX Finał , XXI FinałXXII Finał, XXIII Finał, XXIV Finał 
  

   

Rozliczenie 25. Finału WOŚP  

 

 

Wstępne rozliczenie 26. Finału WOŚP 

 

 Na co idą moje pieniądze - 26 Finał 

 

Wstępne rozliczenie 27. Finału WOŚP  

 

Na co idą moje pieniądze - 27 Finał WOŚP  

 

Wstępne rozliczenie 28. Finału WOŚP  

 

Na co idą moje pieniądze - 28 Finał  

 

Wstępne rozliczenie 29. Finału WOŚP 

Na co idą moje pieniądze - 29. Finał 

 

II. ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE FUNDACJI (BILANSE)
 

Poniżej prezentujemy roczne sprawozdania finansowe Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
 
Sprawozdanie finansowe sporządzane jest za okresy roczne i dlatego może różnić się od rozliczenia dotyczącego konkretnego Finału. Sprawozdania finansowe sporządzane są w oparciu o przepisy podatkowe dotyczące działalności fundacji i ustawę o rachunkowości, dlatego w tych sprawozdaniach możemy zawierać tylko takie informacje, które dotyczą działań zrealizowanych w danym 12-miesięcznym okresie. Oznacza to, że pojedynczy bilans roczny nie musi całościowo pokrywać się z cyklem realizacji celów Finału WOŚP.
 
Nasze Sprawozdanie Finansowe co roku poddajemy badaniu firmy audytorskiej, a następnie wysyłamy do:

- Internetowej Bazy Sprawozdań Finansowych Organizacji Pożytku Publicznego prowadzonej przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu pełnej jawności naszych działań
- właściwego Urzędu Skarbowego, a także prezentujemy na niniejszej stronie internetowej.
 
Fundacja WOŚP środki zebrane w corocznej zbiórce publicznej (Finał WOŚP) w całości przeznacza na zakup sprzętu medycznego i finansowanie programów medycznych, co wykazujemy w publikowanych w części I sprawozdaniach ze sposobu wydatkowania zebranych środków.
 
Koszty działalności administracyjnej nie są pokrywane ze środków pochodzących ze zbiórki w ramach Finału WOŚP. Na tego typu koszty Fundacja pozyskuje sponsorów, przeznacza środki z darowizn otrzymanych w ciągu roku a także z odsetek od lokat bankowych.

Na koszty działalności administracyjnej składają się: koszty wynagrodzeń i świadczeń socjalnych osób zatrudnionych w biurze Fundacji, koszty utrzymania biura i środków transportu, usługi bankowe, pocztowe i telekomunikacyjne, prawne, kurierskie i przewozowe, materiałów biurowych, zużycie energii, czynsze, podatki i opłaty, ubezpieczenia itp. Koszty administrowania biura staramy się utrzymywać na jak najniższym poziomie.
 
Koszty organizacji Pol'and'Rock Festival i częściowo Finału - tak jak koszty działalności administracyjnej – również nie są pokrywane ze środków pochodzących z Finału,  ale z darowizn celowych oraz dzięki sponsorom, o których Fundacja każdorazowo zabiega.
 
Fundacja dziękuje wszystkim darczyńcom i sponsorom  wspierającym nasze działania!
 

Nasze sprawozdania finansowe są dostępne na stronie https://niw.gov.pl/opp/sprawozdania-opp/

Aby wyszukać nasze sprawozdanie wystarczy wpisać numer KRS lub nazwę organizacji. 

 

Sprawozdania finansowe za poszczególne lata:
2008200920102011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018

 

III.  SPRAWOZDANIA ZBIÓREK WOODSTOCKOWYCH 

 

Sprawozdanie z rozdysponowania "zbiórki na organizację Festiwalu Przystanek Woodstock" - 2015 rok  

 

 

INFORMACJA O REALIZOWANEJ STRATEGII PODATKOWEJ ZA ROK PODATKOWY

2020 I 20212022 

 

 

 
Aktualności
2024-06-12 11:40:00

WOŚP w mediach zagranicznych

Spoglądając na wszystkie działania w minionych miesiącach, czujemy ogromną radość, że udało nam się razem z Wami tyle osiągnąć i, co również bardzo ważne, że nasze starania zostały dostrzeżone także poza granicami naszego kraju!