Prośby szpitalne

Zasady procedowania  w zakresie zakupów aparatury medycznej i sprzętu

W jaki sposób starać się o sprzęt od Fundacji WOŚP?

• Prośbę zgodną z tematem ostatniego Finału WOŚP lub któregoś z programów medycznych prowadzonych przez WOŚP należy przysłać na piśmie pocztą (wymagany podpis dyrektora). 

• Prośbę należy uzasadnić opisując sytuację danego oddziału szpitalnego poprzez wskazanie posiadanej aparatury i sprzętu oraz potrzeb, określając również ilość leczonych pacjentów oraz wszystkie inne okoliczności uzasadniające potrzebę doposażenia oddziału.

• Należy określić dokładnie formę organizacyjno-prawną szpitala lub jednostki zgłaszającej prośbę tj. podstawę prawną prowadzonej działalności leczniczej – załączyć: odpowiednie dokumenty (poświadczone z zgodność z oryginałem) oraz oświadczenie o nieodpłatnym świadczeniu usług w danej dziedzinie na podstawie umowy z NFZ.
 


Procedura przyznawania sprzętu:

• Złożone prośby są weryfikowane przez Dyrektora ds. medycznych i Dział Medyczny WOŚP po konsultacjach z ekspertami z danej dziedziny.

• Po pozytywnym zakwalifikowaniu prośby szpitala do zakupu, Dział Medyczny WOŚP zawiadamia Dyrekcję/Zarząd szpitala o zamiarze przekazania w darze konkretnych urządzeń. Łącznie z zawiadomieniem wysyłane jest do  podpisania oświadczenie, w którym oprócz wyrażenia zgodny na przyjęcie daru, obdarowany zobowiązuje się do zapewnienia zakupu materiałów zużywalnych na własny koszt, do ciągłego i niekomercyjnego używania aparatury oraz do nie zmieniania jej miejsca przeznaczenia, które ustala z góry WOŚP.

• Po otrzymaniu pocztą wszystkich podpisanych oświadczeń (o których mowa wyżej) Dział Medyczny WOŚP przygotowuje organizacyjnie i merytorycznie Konkurs Ofert na zakup określonej ilości urządzeń, natomiast prośby szpitali, których Dyrekcja/Zarząd nie odesłali oświadczeń nie są dalej brane pod uwagę.

• Wszystkie informacje o Konkursie Ofert - o terminie Konkursu i o jego przebiegu znajdziecie Państwo na stronie www.wosp.org.pl/medycyna oraz w prasie codziennej.

• W niedługim czasie po zakończeniu Konkursu Ofert, Fundacja podpisuje kontrakty z poszczególnymi firmami, których urządzenia zostały wybrane do zakupu przez Komisję Ekspertów i zatwierdzone przez Zarząd WOŚP.

• Każda firma, z którą Fundacja podpisuje kontrakt na zakup aparatury lub sprzętu medycznego ma od 2 do 3 miesięcy na zrealizowanie dostaw do wszystkich bezpośrednich odbiorców tj. szpitali.

• Każdy Sprzedający ma obowiązek uzgodnienia ze szpitalem terminu dostawy, instalacji sprzętu i szkolenia podstawowego, więc z całą pewnością z każdym odbiorcą skontaktuje się wcześniej.

• Odbiorca po wykonaniu wszystkich w/w czynności podpisuje protokół odbioru, który jest podstawą do przekazania przez WOŚP obdarowanemu umowy darowizny i dokumentów księgowych z wartością darowizny. W razie wątpliwości dotyczących tego punktu prosimy o kontakt jedynie drogą mailową - [email protected]

• Sprzedający ma również obowiązek wykonać szkolenia dodatkowe – przewidziane w kontrakcie podpisanym z WOŚP – w przypadku zakupu bardziej skomplikowanej lub technologicznie nowocześniejszej aparatury.
 
 
 
Rezonans magnetyczny w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Aktualności
2017-11-22 18:03:52

Sprzęt od WOŚP za 25 mln złotych dla pediatrii

Zakończył się 49. Konkurs Ofert Fundacji WOŚP na zakup sprzętu medycznego. W efekcie trzydniowych negocjacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy nabyła dla polskiej pediatrii 3148 urządzeń medycznych.