Do 32. Finału WOŚP pozostały:
124 dni
Prośby szpitalne

Zasady procedowania  w zakresie zakupów aparatury medycznej i sprzętu

W jaki sposób starać się o sprzęt lub aparaturę od Fundacji WOŚP?

 

 • Fundacja WOŚP przyjęła naczelną zasadę, zgodnie z którą doposaża szpitale i inne jednostki świadczące usługi zdrowotne, które są publiczne lub w których większościowym udziałowcem jest organ samorządowy.

 • Prośbę zgodną z tematem ostatniego Finału WOŚP lub któregoś z programów medycznych prowadzonych przez WOŚP należy przysłać na piśmie pocztą (wymagany podpis dyrektora).

 • Prośbę należy uzasadnić opisując sytuację danego oddziału szpitalnego poprzez wskazanie posiadanej aparatury i sprzętu oraz potrzeb, określając również ilość leczonych pacjentów oraz wszystkie inne okoliczności uzasadniające potrzebę doposażenia oddziału.

 • Należy określić dokładnie formę organizacyjno-prawną szpitala lub innej jednostki zgłaszającej prośbę i poprzeć ją odpowiednim dokumentem potwierdzonym za zgodność z oryginałem (odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego). Ponadto potrzebne jest:

  • oświadczenie osoby reprezentującej (zgodnie z KRS) szpital, że jest on zakwalifikowany do SIECI szpitali na określonym poziomie, tzn. że szpital jest objęty systemem zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanym ze środków publicznych

   lub

  • oświadczenie osoby reprezentującej inną jednostkę niż szpital, że jej usługi zdrowotne finansowane są ze środków NFZ na podstawie odpowiedniej umowy. Na dowód tej okoliczności do złożonego oświadczenia należy załączyć strony umowy z NFZ lub aneksu do umowy, z których wynikać będzie długość okresu na jaki została zawarta umowa oraz plan rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy, z którego wynikać będzie finansowanie przez NFZ usług zdrowotnych wykonywanych na aparaturze otrzymanej ewentualnie od Fundacji.

 

Procedura przyznawania sprzętu:

 

 • Złożone prośby są  na pierwszym etapie weryfikowane pod względem formalno-prawnym przez Dyrektora ds. medycznych i Dział Medyczny WOŚP. A w drugim etapie konsultowane z ekspertami z danej dziedziny medycznej.

 • Po pozytywnym zakwalifikowaniu prośby szpitala do zakupu, Dział Medyczny WOŚP zawiadamia Dyrekcję/Zarząd szpitala o zamiarze przekazania w darze konkretnych urządzeń. Łącznie z zawiadomieniem wysyłane jest do  podpisania oświadczenie, w którym oprócz wyrażenia zgodny na przyjęcie daru, obdarowany zobowiązuje się do zapewnienia zakupu materiałów zużywalnych na własny koszt, do ciągłego i niekomercyjnego używania aparatury oraz do nie zmieniania jej miejsca przeznaczenia, które ustala z góry WOŚP.

 • Po otrzymaniu pocztą wszystkich podpisanych oświadczeń (o których mowa wyżej) Dział Medyczny WOŚP przygotowuje organizacyjnie i merytorycznie Konkurs Ofert na zakup określonej ilości urządzeń, natomiast prośby szpitali, których Dyrekcja/Zarząd nie odesłali oświadczeń nie są dalej brane pod uwagę.

 • Wszystkie informacje o Konkursie Ofert - o terminie Konkursu i o jego przebiegu znajdziecie Państwo na stronie www.wosp.org.pl/medycyna oraz w prasie codziennej.

 • W niedługim czasie po zakończeniu Konkursu Ofert, Fundacja podpisuje kontrakty z poszczególnymi firmami, których urządzenia zostały wybrane do zakupu przez Komisję Ekspertów i zatwierdzone przez Zarząd WOŚP.

 • Każda firma, z którą Fundacja podpisuje kontrakt na zakup aparatury lub sprzętu medycznego ma od 2 do 3 miesięcy na zrealizowanie dostaw do wszystkich bezpośrednich odbiorców tj. szpitali.

 • Każdy Sprzedający ma obowiązek uzgodnienia ze szpitalem terminu dostawy, instalacji sprzętu i szkolenia podstawowego, więc z całą pewnością z każdym odbiorcą skontaktuje się wcześniej.

 • Odbiorca po wykonaniu wszystkich w/w czynności podpisuje protokół odbioru, który jest podstawą do przekazania przez WOŚP obdarowanemu umowy darowizny i dokumentów księgowych z wartością darowizny. W razie wątpliwości dotyczących tego punktu prosimy o kontakt jedynie drogą mailową - [email protected]

 • Sprzedający ma również obowiązek wykonać szkolenia dodatkowe – przewidziane w kontrakcie podpisanym z WOŚP – w przypadku zakupu bardziej skomplikowanej lub technologicznie nowocześniejszej aparatury.

 

Rezonans magnetyczny w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Aktualności
2023-09-25 17:25:00

Pokojowy Patrol ponownie na Maratonie Warszawskim!

Aż 130 członków Pokojowego Patrolu włączyło się w organizację Maratonu Warszawskiego, który odbył się w minioną niedzielę. To już 18. rok współpracy Fundacji WOŚP z organizatorami tej dużej biegowej imprezy.