Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Prośby szpitalne

Zasady procedowania  w zakresie zakupów aparatury medycznej i sprzętu

W jaki sposób starać się o sprzęt lub aparaturę od Fundacji WOŚP?

 

 • Fundacja WOŚP przyjęła naczelną zasadę, zgodnie z którą doposaża szpitale i inne jednostki świadczące usługi zdrowotne, które są publiczne lub w których większościowym udziałowcem jest organ samorządowy.

 • Prośbę zgodną z tematem* ostatniego Finału WOŚP lub któregoś z programów medycznych prowadzonych przez Fundację WOŚP należy przysłać na piśmie pocztą (wymagany podpis dyrektora).

  *termin na składanie ‘próśb’ zaczyna biec od momentu ogłoszenia tematu finału do końca marca w roku, w którym odbywa się zbiórka publiczna.

 • Prośbę należy uzasadnić, opisując sytuację danego oddziału szpitalnego poprzez wskazanie posiadanej aparatury i sprzętu (oraz jego stanu na dzień wysyłania prośby) oraz zapotrzebowania, określając przy tym ilość leczonych pacjentów oraz wszystkie inne okoliczności uzasadniające potrzebę doposażenia oddziału.

 • Należy określić dokładnie formę organizacyjno-prawną szpitala lub innej jednostki wykonującej działalność leczniczą zgłaszającej prośbę i poprzeć ją odpowiednim dokumentem potwierdzonym za zgodność z oryginałem (odpisem z Krajowego Rejestru Sądowego). Ponadto, w przypadku innej jednostki wykonującej działalność leczniczą, a zgłaszającej prośbę,  potrzebne jest oświadczenie osoby reprezentującej tę jednostkę, że jej usługi zdrowotne finansowane są ze środków NFZ na podstawie odpowiedniej umowy. Na dowód tej okoliczności do złożonego oświadczenia należy załączyć strony umowy z NFZ lub aneksu do umowy, z których wynikać będzie długość okresu, na jaki została zawarta umowa na dany rodzaj świadczeń medycznych oraz plan rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do umowy, z którego wynikać będzie finansowanie przez NFZ usług zdrowotnych wykonywanych na aparaturze potencjalnie otrzymanej od Fundacji (nie ma takiej potrzeby w przypadku szpitali publicznych).

 

Procedura przyznawania sprzętu:

 

 • Złożone prośby są na pierwszym etapie weryfikowane pod względem formalno-prawnym przez Dyrektora ds. Medycznych i Dział Medyczny Fundacji WOŚP. W drugim etapie wysyłane są zazwyczaj dodatkowe ankiety, które są następnie konsultowane z ekspertami z danej dziedziny medycyny. Prośby niespełniające wymogów lub z innych względów rozpatrzone negatywnie, Fundacja pozostawia bez odpowiedzi, ze względu na ogromną ilość wpływających próśb.

 • Prośby spełniające wszystkie ww. wymogi, które dodatkowo wykazują fakt uprzedniego ubiegania się przez jednostkę o dofinansowanie z innych źródeł, zakończone w takim procesie decyzją odmowną – brane są pod uwagę w procesie decyzyjnym Fundacji w pierwszej kolejności.

 • Po pozytywnym zakwalifikowaniu prośby szpitala do zakupu, Dział Medyczny Fundacji WOŚP zawiadamia Dyrekcję/Zarząd szpitala o zamiarze przekazania w darze konkretnych urządzeń. Łącznie z zawiadomieniem wysyłane jest do podpisania oświadczenie, w którym oprócz wyrażenia zgody na przyjęcie daru, obdarowany zobowiązuje się między innymi do zapewnienia zakupu materiałów zużywalnych na własny koszt, do ciągłego i niekomercyjnego używania aparatury oraz do niezmieniania jej miejsca przeznaczenia, które z góry ustala Fundacja.

 • Po otrzymaniu pocztą wszystkich podpisanych oświadczeń, o których mowa wyżej, Dział Medyczny Fundacji WOŚP przygotowuje organizacyjnie i merytorycznie Konkurs Ofert na zakup określonej na podstawie oświadczeń liczby urządzeń, natomiast prośby szpitali, których Dyrekcja/Zarząd nie odesłali oświadczeń, nie są dalej brane pod uwagę.
 • Wszystkie informacje o Konkursie Ofert – o terminie Konkursu i o jego przebiegu znajdziecie Państwo na stronie www.wosp.org.pl/medycyna.

 • W niedługim czasie po zakończeniu Konkursu Ofert, Fundacja podpisuje kontrakty z poszczególnymi firmami, których urządzenia zostały wybrane do zakupu przez Komisję Ekspertów i zatwierdzone przez Zarząd Fundacji WOŚP.

 • Każda firma, z którą Fundacja podpisuje kontrakt na zakup aparatury lub sprzętu medycznego, powinna zrealizować dostawy do wszystkich bezpośrednich odbiorców tj. szpitali, w ciągu 3 miesięcy od podpisania kontraktu.

 • Każdy Sprzedający ma obowiązek uzgodnienia ze szpitalem dokładnego terminu, w którym dostarczy sprzęt, przeprowadzi jego instalację oraz wykona szkolenia podstawowe – zobowiązany jest bowiem do wcześniejszego kontaktu z beneficjentem daru.

 • Odbiorca po wykonaniu wszystkich powyżej opisanych czynności podpisuje Protokół Odbioru, który jest podstawą do przekazania przez Fundację WOŚP obdarowanemu umowy darowizny i dokumentów księgowych z wartością darowizny. W razie wątpliwości dotyczących tego punktu prosimy o kontakt jedynie drogą mailową: [email protected].

 

Obdarowany szpital ma obowiązek:

 • zapewnienia materiałów zużywalnych,
 • wzięcia udziału w szkoleniach dodatkowych,
 • dopilnowania, aby przedmiot darowizny był oznaczony logotypem darczyńcy przez cały okres użytkowania.

 

Obdarowany szpital nie może:

 • używać przedmiotu darowizny do celów komercyjnych,
 • obciążać przedmiotu darowizny prawem zastawu,
 • spłacać jakichkolwiek długów przedmiotem darowizny,
 • zmieniać miejsca przeznaczenia przedmiotu darowizny,
 • przekazywać prawa własności przedmiotu darowizny lub prawa posiadania innej osobie prawnej lub osobie fizycznej bez zgody Fundacji.

 

Rezonans magnetyczny w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie
Aktualności
2024-07-10 11:48:29

Co to był za sezon szkoleń Pokojowego Patrolu!

W miniony weekend zakończyliśmy 214. szkolenie Pokojowego Patrolu. Na ostatnim przed 30. Pol'and'Rock Festival spotkaniu w Szadowie Młyn aż 24 kursantów otrzymało czerwone koszulki! Przekonaj się, jak wyglądał cały miniony rok dla nieocenionej załogi wolontariuszy Fundacji WOŚP.