Podczas 32. Finału WOŚP zebraliśmy:
281879118,07 PLN
Regulamin LNHD

Złote Serduszka i Złote Karty

Regulamin Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców
podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej PomocyRegulamin Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców
 • 1. Czym jest Licytacja Najbardziej Hojnych Darczyńców?

   

  1.1 Regulamin dotyczy, organizowanej przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą w Warszawie przy ulicy Dominikańskiej 19C, 02-738 Warszawa („Fundacja” lub „Organizator”) Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców („Licytacja”), z której cała kwota zostanie przeznaczona na cel 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy („32. Finał WOŚP”).

  1.2. Uczestnicy Licytacji – najhojniejsi darczyńcy otrzymają honorowe nagrody w postaci:

         1.2.1 100 Złotych Serduszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, wykonanych przez Mennicę Polską z okazji 32. Finału WOŚP

         1.2.2 100 Złotych Kart Telefonicznych, wykonanych przez PLAY z okazji 32. Finału WOŚP.

  1.3 Licytacja trwa w okresie 4-28 stycznia 2024 r. Finał Licytacji odbędzie się w dniu 28 stycznia 2024 roku, w studio telewizyjnym 32. Finału WOŚP.

 • 2. Rejestracja Uczestników

   

  2.1 W Licytacji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne (należycie reprezentowane) lub firmy reprezentowane przez właściciela lub jego pełnomocnika.

  2.2 Rejestracja darczyńców biorących udział w Licytacji („Uczestników”) będzie uruchomiona w dniu 04 stycznia 2024 r. i będzie prowadzona do 28 stycznia 2024 r. do godz. 20:30. Zgłoszenia do udziału w Licytacji przyjmowane będą za pośrednictwem Internetu pod adresem http://licytacja.wosp.org.pl oraz telefonicznie pod numerem 22 749 00 00. Osoba zgłaszająca chęć wzięcia udziału w Licytacji powinna wskazać, czy będzie licytowała Złote Serduszko czy Złotą Kartę Telefoniczną.

  2.3 Warunkiem wpisania do rejestru Uczestników jest podanie wszystkich danych zgodnie z formularzem rejestracji w Internecie lub tych, o które poprosi osoba przyjmująca zgłoszenia („Operator”).

  2.4 Każdy zgłaszający się Uczestnik może wybrać dla siebie pseudonim lub nazwę, pod którą będzie przez cały czas trwania Licytacji występowała zgłoszona osoba lub firma. Operator obowiązany jest używać publicznie wyłącznie zgłoszonego pseudonimu lub nazwy. Wybrany przez Uczestnika pseudonim lub nazwa nie może być oznaczeniem naruszającym lub mogący naruszać dobre obyczaje lub dobra osobiste osób trzecich, jak również służyć propagowaniu jakichkolwiek idei politycznych.

  2.5 Organizator oraz wszystkie osoby związane z jej obsługą zobowiązane są do utrzymania w całkowitej tajemnicy wszystkich zgłoszonych danych osobowych oraz danych firm biorących udział w Licytacji, z zastrzeżeniem pkt 5.1. Regulaminu.

  2.6 Zgłoszenie się do rejestru Uczestników jest przystąpieniem do Licytacji. Przystąpienie do Licytacji, w której nagrodą honorową będzie Złote Serduszko Fundacji lub Złota Karta Telefoniczna jest równoczesnym zaakceptowaniem postanowień Regulaminu i bezwarunkowym zobowiązaniem się osób, które pod względem wysokości zgłoszonych wpłat, zajęły pierwszych 100 miejsc w obu Licytacjach – do wpłacenia pełnej zgłoszonej w czasie Licytacji kwoty. 

  2.7 Każdy Uczestnik zobowiązany jest podać swój adres stałego zameldowania, adres do korespondencji (na który wysyłane będą wszystkie pisemne informacje związane z Licytacją, oraz nagroda w postaci Złotego Serduszka lub Złotej Karty Telefonicznej), a także kontakt telefoniczny i adres e-mail, oraz dodatkowo, na prośbę Operatora, miejsce pobytu, w którym będzie osiągalny w dniu Licytacji. Adres powinien zawierać kod pocztowy.

 • 3. Przebieg licytacji

  3.1 Deklarowane wpłaty Uczestników na rzecz Fundacji są zgłaszane za pośrednictwem Internetu (od 02.01.2024) lub telefonicznie (wyłącznie w dniu 32. Finału – tj. 28.01.2024), pod specjalnie uruchomionym w dniu 32. Finału WOŚP numerem telefonu 22 749 00 00.

  3.2 Główna część Licytacji zamknięta zostanie o godzinie 20:30 - od tej godziny Operatorzy zaprzestają przyjmowania zgłoszeń Uczestników. O godzinie 21:30 zamknięta zostanie możliwość podwyższania kwot. Organizator zastrzega, iż Uczestnicy, którzy do tego czasu (godz. 21:30) nie zostaną pozytywnie zweryfikowani, nie pojawią się na liście, a co za tym idzie nie przystąpią do Licytacji, jeśli to było ich pierwsze zgłoszenie przekraczające próg weryfikacji lub pozostaną na liście z dotychczasową kwotą niewymagającą weryfikacji.

  3.3 Po godzinie 22:30 rozpocznie się transmitowana na żywo w TV „Finałowa Licytacja Wpłat Najbardziej Hojnych Darczyńców” („Finałowa Licytacja”) o zajęcie pierwszych trzech miejsc pod względem wysokości wpłat zgłaszanych w darze Fundacji. Do udziału w Finałowej Licytacji będzie zaproszonych trzech Uczestników, którzy w Licytacji zamkniętej o godzinie 21:30 (patrz pkt. 3.2. Regulaminu) zajmą pierwsze trzy miejsca pod względem wysokości zgłoszonych w darze wpłat, za które przewidziana jest nagroda w postaci 3 Złotych Serduszek oraz pierwsze trzy miejsca pod względem wysokości zgłoszonych w darze wpłat, za które przewidziana jest nagroda w postaci 3 Złotych Kart Telefonicznych. W przypadku, gdyby którykolwiek z Uczestników zaproszonych do udziału w Finałowej Licytacji nie wyraził zgody na udział, Fundacja zaprosi Uczestników, którzy zajęli kolejne miejsca lub zrezygnuje z Finałowej Licytacji.

  3.4 Sygnałem zakończenia Finałowej Licytacji będzie zapowiedź prowadzącego, jak długo jeszcze będzie trwała Finałowa Licytacja. Po upływie zapowiedzianego czasu prowadzący ma prawo ją zamknąć, bez względu na chęć zgłoszenia kolejnej kwoty.

  3.5 Osoby, które zgłosiły w Licytacji najwyższe kwoty, najpóźniej do 9 lutego 2024 roku, otrzymają z Fundacji pisemne lub mailowe zawiadomienie o numerze miejsca, które zajęli. Osoby te zobowiązane są dokonać wpłaty najwyższej zgłoszonej przez siebie kwoty w terminie do dnia 23 lutego 2024 roku na konto wskazane w pkt. 3.6. Regulaminu.

  3.6 Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne stanowiące nagrody honorowe, wydawane lub wysyłane będą po zaksięgowaniu wpłaty zgłoszonej w Licytacji kwoty na konto Fundacji za pomocą specjalnej strony umożliwiającej wpłaty (za pomocą systemu PayU i PayPal) lub na konto o nr 34 1140 1010 0000 5244 4400 1132

  prowadzone w mBank. Złote Serduszka i Złote Karty Telefoniczne będą do obioru w siedzibie Fundacji lub wysyłane pocztą kurierską na koszt Fundacji, na adres korespondencyjny, o ile adres ten wskazuje miejsce znajdujące się na terenie Polski. Osoby lub firmy wpłacające na konto Fundacji kwoty zgłoszone w Licytacji powinny wskazać w przelewie, że tytułem jest: „darowizna najbardziej hojnych darczyńców, serduszko/karta nr. …- 32. Finał WOŚP”.

 • 4. Zasady licytacji

  4.1 Operator jest uprawniony do zażądania dokonania przez Uczestnika weryfikacji przy pomocy systemów PayU lub PayPal. Weryfikacja przez system PayU polega na dokonaniu płatności wybranym środkiem płatniczym, po czym kwota ta jest automatycznie zwracana na ten środek, w systemie PayPal weryfikacja odbywa się bez dokonywania płatności. Całość odbywa się w sposób bez kosztowy dla Uczestnika. Progi kwotowe bezwzględnie wymagające zweryfikowania użytkownika to dla Złotych Serduszek 15 tys. zł, a dla Złotych Kart Telefonicznych 8 tys. zł.

  4.2 Przystępując do Licytacji każdy z Uczestników wyraża zgodę na rejestrację przebiegu rozmowy z Operatorem. Każdemu Uczestnikowi przydzielony będzie osobisty Operator.

  4.3 Rezygnacja z Finałowej Licytacji nie jest równoznaczna z unieważnieniem wyników Licytacji prowadzonej do godziny 21:30. Uczestnik, który zrezygnował z „finałowej licytacji wpłat najbardziej hojnych darczyńców” zobowiązany jest do późniejszego wpłacenia najwyższej zgłoszonej przez siebie do godziny 21:30 kwoty.

  4.4 Operator może nie przyjąć zgłoszenia do uczestniczenia w Licytacji lub zgłoszenia licytowanej kwoty, jeżeli uzna, że to zgłoszenie jest dla niego niewiarygodne. O przyczynach odmowy wpisania do rejestru licytujących wpłaty Uczestnika lub odmowy przyjęcia zgłoszonej kwoty Operator nie ma obowiązku informować Uczestnika.

  4.5 W sytuacji zgłoszenia w trakcie Licytacji wpłat tej samej wysokości przez kilku Uczestników, o kolejności miejsc na liście ostatecznej decyduje kolejność zgłoszeń.

  4.6 Przez cały czas trwania transmisji telewizyjnej z 32. Finału WOŚP, firmy lub osoby biorące udział w Licytacji wymieniane są z pseudonimu lub nazwy – zgodnie z pkt 2.4. Regulaminu. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że pojawi się lub zmieni pozycję na liście Uczestników dopiero po dokonaniu pozytywnej weryfikacji przez Operatora systemu PayU lub PayPal.

 • 5. Postanowienia końcowe

  5.1 Fundacja zastrzega sobie prawo podania do publicznej wiadomości danych uczestniczących w Licytacji osób i firm, które do dnia 20 marca 2024 r. nie wpłacą zgłoszonej w Licytacji kwoty oraz zablokowania możliwości uczestnictwa w Licytacji w kolejnych latach.

  5.2 Fundacja zastrzega sobie możliwość zmniejszenia liczby Złotych Serduszek i Złotych Kart Telefonicznych przeznaczonych na nagrody dla Uczestników, na skutek przekazania ich m.in. na nagrody podczas imprez organizowanych przez sztaby Fundacji lub ośrodki medialne. Tradycyjnie – także numer 13 serduszka i karty nie będzie przedmiotem nagrody, pozostanie on w Fundacji.

  5.3 W przypadku niewpłacenia w terminie do dnia 20 lutego 2024 r. zadeklarowanej w Licytacji kwoty darowizny, Fundacja zastrzega sobie prawo do przekazania nagrody w postaci Złotego Serduszka lub Złotej Karty Telefonicznej przeznaczonej dla tej osoby innemu darczyńcy, który wesprze cel 32. Finału WOŚP. 

  5.4 Wszelkie zapytania w trakcie Licytacji wyjaśniać będzie Operator lub przedstawiciel Organizatora.

  5.5 Wszelkie zastrzeżenia i uwagi Uczestników zgłoszone do Organizatora za pośrednictwem systemu [email protected] w ciągu dwóch tygodni od zakończenia Licytacji, rozpatrzone zostaną w terminie trzech tygodni od momentu ich przyjęcia, a wyjaśnienie zostanie przesłane będzie w takiej samej formie.

  5.6 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość połączeń telefonicznych i systemów teleinformatycznych oraz za skutki wynikające z ewentualnych awarii z tym związanych.

  5.7 Klauzula informacja wymagana przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) dostępna jest pod linkiem: https://www.wosp.org.pl/wspieraj/regulamin-lnhd

Klauzula RODO
 • Klauzula RODO

  Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (WOŚP) zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w prawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) informuje, iż: 

  1. Administratorem danych osobowych jest WOŚP; z administratorem można skontaktować się telefonicznie, pod numerem +48 22 852 32 14, +48 22 852 32 15, za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem [email protected] oraz listownie przesyłając informacje na adres: Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy z siedzibą
   w Warszawie (02-738) przy ul. Dominikańskiej 19c;
  2. Wyznaczyła inspektora ochrony danych, o którym mowa w art. 37-39 RODO; dane kontaktowe inspektora ochrony danych w WOŚP: 02-738 Warszawie, ul. Dominikańska 19c, e-mail: [email protected];
  3. Przetwarzanie Twoich danych jest niezbędne do:
   • Dopuszczenia Ciebie do Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
   • Realizacji weryfikacji użytkownika przystępującego do licytacji zgodnie z punktem 4.1 „Regulaminu licytacji telefonicznej wpłat najbardziej hojnych darczyńców podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na nas związanych z rozliczeniem finansowo-księgowym licytacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • Realizacji punktu 5.1 „Regulaminu licytacji telefonicznej wpłat najbardziej hojnych darczyńców podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” czyli blokady i/lub publikacji danych niesumiennych uczestników licytacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. Odbiorcą Twoich danych osobowych będą podwykonawcy Fundacji WOŚP, w zakresie świadczonych przez nich usług, w tym informatycznych, zgodnie z podpisanymi umowami (w tym umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych); nie mają oni prawa korzystać z Twoich danych w swoich celach,
  5. Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej; WOŚP korzysta z Microsoft 365, co może spowodować przekazanie Twoich danych osobowych do państwa trzeciego; Regulamin korzystania z Usług Online w zakresie Microsoft 365 oraz zobowiązania w odniesieniu do przetwarzania i zabezpieczania danych użytkownika oraz danych osobowych przez usługi online określa dokumentacja Microsoft, w tym w szczególności:
  6. W ramach usług Microsoft Office, dane wprowadzone do Microsoft 365 będą przetwarzane i przechowywane w określonej lokalizacji geograficznej; zgodnie z funkcjonalnością usług Microsoft w dostępnym panelu administracyjnym w „Profilu Organizacji” wskazano, iż dane przetwarzane są na terenie Unii Europejskiej. Microsoft zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa dotyczących świadczenia Usług Online, które dotyczą ogółu dostawców informatycznych;
  7. Microsoft realizuje coroczne audyty Usług Online, obejmujące audyty zabezpieczeń komputerów, środowiska informatycznego i fizycznych Centrów Danych, nadzorowany i upoważnione przez niego firmy trzecie, łącznie z prawem których szczegóły można znaleźć pod adresem https://www.microsoft.com/pl-pl/trust-center/privacy?docid=27.
  8. Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać przez:
   • Okres 6 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się licytacja, w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami zawiązanymi z przeprowadzoną licytacją (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
   • Okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym odbyła się licytacja, wynika to z przepisów finansowo-księgowych zawiązanych z rozliczeniem przeprowadzonej licytacji (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
   • W przypadku realizacji punktu 22 „Regulaminu licytacji telefonicznej wpłat najbardziej hojnych darczyńców podczas 32. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy”, czyli blokady i/lub publikacji danych niesumiennych uczestników licytacji do czasu uregulowania należności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  9. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, chyba że istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności;
  10. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22/5310300, fax. 22/5310301, https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.
  11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w Licytacji Najbardziej Hojnych Darczyńców; jesteś zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w licytacji;
  12. Twoje dane nie będą przetwarzane w formie profilowania, natomiast obsługa weryfikacji za pomocą systemu PayU odbywa się w sposób zautomatyzowany.